Een sterk netwerk in de wijk helpt ouderen om zelfstandig te blijven en gaat eenzaamheid tegen. Met de gemeente Dordrecht werken we met maatschappelijke partners aan een fijnmazig netwerk waar iedereen is aangehaakt.

Vraag van de opdrachtgever

Begeleid het proces om te komen tot netwerkbijeenkomsten in de wijken voor professionals die zich inzetten voor (kwetsbare) senioren.

 Aanpak

De afgelopen jaren heeft JSO met de gemeente Dordrecht gewerkt aan het creëren van een beweging in de wijken waarin allerlei partners die met en voor thuiswonende senioren werken, meedoen.  De eerste stap was een dialoog met een brede groep professionals van zorg, welzijn en wonen om de situatie rond kwetsbare ouderen in kaart te brengen. Wat is er al? Wat werkt goed? Wat kan beter om prettig en gezond thuis wonen mogelijk te maken? Een van de belangrijke uitkomsten was het betrekken van informele netwerken in de wijk. Vervolgens zijn verbindingsbijeenkomsten georganiseerd met professionals en mantelzorgers en vrijwilligers. Wat is hun verhaal en wat hebben zij nodig bij hun vaak zware taak?

Er blijkt behoefte te zijn aan een breder aanbod van beweging, cultuur en natuur voor ouderen. Ook willen deelnemers ontmoetingsplekken in de buurt. In diverse wijken zijn vervolgens wijknetwerkbijeenkomsten georganiseerd samen met fysiotherapeuten en gemeente, voor partners die werken voor of met senioren in de wijk. Woningbouwcorporaties, huisartsen, welzijnswerk, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en informele buurtinitiatieven gingen samen op de fiets of te voet de wijk in. Centraal stond het leren kennen van elkaar en elkaars werk en verbindingen aangaan.

Resultaten

Er zijn verschillende laagdrempelige initiatieven ontwikkeld. Zo biedt een fysiotherapiepraktijk naast een valpreventietraining aan ouderen ook de gelegenheid om samen een kop koffie te drinken. De korfbalvereniging houdt een inloop voor mensen die hun geheugen fit willen houden en het Dordrechts Museum organiseert kunstworkshops voor senioren. De plaatselijke supermarkt heeft zijn medewerkers laten trainen, zodat zij klanten met (beginnende) dementie beter kunnen herkennen en assisteren. Juist dit soort ondersteuning helpt kwetsbare ouderen om hun zelfstandigheid te behouden. Een wijknetwerk heeft daarmee ook een belangrijke rol als vangnet voor de reguliere zorg. Partijen kunnen eerder signaleren, helpen en doorverwijzen. Samenwerking tussen de verschillende partijen leidt weer tot nieuwe ideeën en initiatieven en zo ontstaat een beweging die de gemeente Dordrecht in nog meer wijken in de stad in gang wil zetten. Het doel:  samen senioren beter te kunnen ondersteunen om zelfstandig thuis te blijven wonen.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht

Contact Charlotte Hanzon