Algemene voorwaarden

(Geldig per 1 maart 2024)

Artikel 1: Definities

1.1 JSO: Stichting JSO, adviesbureau in het sociaal domein te Den Haag.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot het leveren van diensten.

1.3 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor een bijeenkomst of training en wiens inschrijving schriftelijk (per e-mail) door JSO is bevestigd.

1.4 Diensten: de door JSO zoals beschreven in een offerte of opdrachtbrief voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

1.5 Bijeenkomst: training, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met deelnamekosten waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.6 Bijeenkomstleider: een medewerker van JSO of een medewerker die in opdracht van JSO werkzaam is, die verantwoordelijk is voor de inhoud en/of begeleiding van de bijeenkomst.

1.7 Opdrachtsom: de voor de diensten overeengekomen vergoeding, exclusief BTW.

1.8 Deelnamekosten: de vergoeding voor het deelnemen aan een bijeenkomst, door deelnemer aan JSO verschuldigd, exclusief BTW.

1.9 Aanvangsdatum: de eerste dag waarop de overeengekomen diensten worden geleverd.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden JSO

2.1 De Algemene Voorwaarden JSO (hierna ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en (rechts)handelingen van JSO c.q. tussen JSO en Opdrachtgever/ Deelnemer.

2.2 De Algemene Bepalingen (A) van de Voorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing. De specifieke bepalingen voor de Bijeenkomst (B) zijn in aanvulling daarop van toepassing op de bijeenkomsten van JSO met Deelnamekosten. Bij eventuele tegenstrijdigheid gaan de specifieke bepalingen (B) vóór op de Algemene Bepalingen (A).

 

A – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst en betaling

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verrichten van een dienst door JSO in opdracht van Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van de offerte of opdrachtbrief van JSO of een acceptatie anderszins door Opdrachtgever van een door JSO gedaan aanbod. Evenwel kan opdrachtgever aan een overeenkomst met JSO geen rechten ontlenen, alvorens zij een schriftelijke offerte van of overeenkomst met JSO heeft ondertekend.

3.2 Alle opdrachten worden uitsluitend door Stichting JSO aanvaard, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Stichting JSO bepaalt in overleg met de opdrachtgever welke medewerker of medewerkers de opdracht feitelijk zal of zullen uitvoeren.

3.3 De inhoud van de geaccordeerde offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Onder geaccordeerd verstaan wij een ondertekende offerte of een schriftelijke bevestiging van akkoord door Opdrachtgever met verwijzing naar de desbetreffende offerte. Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, is deze geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.

3.4 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door JSO.

3.5 Tenzij anders overeengekomen, factureert JSO voor opdrachten van 2 maanden of langer, 50% van de Opdrachtsom bij de Aanvangsdatum; 40% van de Opdrachtsom halverwege en 10% na afronding van de werkzaamheden.

3.6 Tenzij anders overeengekomen, factureert JSO de Opdrachtsom voor opdrachten die korter van duur zijn dan 2 maanden en/of aangegaan worden voor € 5.000,- of minder exclusief Btw in één termijn na afronding van de werkzaamheden, tenzij opdrachtgever anders verzoekt.

3.7 Opdrachtgever en Deelnemer zijn bij niet tijdige betaling verplicht de wettelijke (handels)rente en de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan JSO. JSO is bij niet tijdige betaling bevoegd haar verplichtingen op te schorten (inclusief het verzorgen van reeds geplande werkzaamheden, zonder op enige wijze gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten aan Opdrachtgever).

3.8 Na accordering van de offerte zal JSO de werkzaamheden inplannen, in samenspraak met de Opdrachtgever. Bij uitstel, verlenging en/of uitbreiding van de opdracht en/of onderdelen hiervan door de Opdrachtgever, is JSO gerechtigd eventuele meerkosten in rekening te brengen overeenkomstig haar reguliere tarieven.

 

Artikel 4: Annulering, verhindering en voortijdige beëindiging door Opdrachtgever of Opdrachtnemer

4.1 Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen of te wijzigen of van JSO verlangt dat zij haar dienstverlening opschort vanwege factoren die niet voor rekening van JSO komen, is dit slechts mogelijk na overleg en met wederzijdse goedkeuring van partijen. Opdrachtgever is aan JSO een vergoeding verschuldigd, ten minste gelijk aan de door JSO gederfde omzet over de resterende looptijd van de overeenkomst. JSO behoudt zich verder het recht voor om vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.

4.2 JSO is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of op te schorten wegens gewichtige redenen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid/ klachtenprocedure

5.1 JSO spant zich in om de Diensten naar beste inzicht en vermogen te verrichten. Indien er voor het verrichten van een Dienst een datum of termijn is overeengekomen, dan is dat nimmer een fatale termijn.

5.2 JSO is tegenover Opdrachtgever en Deelnemer slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JSO, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de Opdrachtsom per schade veroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis dient te worden beschouwd en waarbij verwante gebeurtenissen als één gebeurtenis worden aangemerkt.

5.3 JSO is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4 Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer een klacht heeft over JSO, diens personeel of voor JSO werkzame personen wordt de klachtenprocedure gevolgd uit de Klachtenregeling JSO 1 maart 2024.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

6.1 Tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever blijven alle resultaten van de uitvoering van opdrachten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten en andere rechten bij JSO

 

Artikel 7: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

7.1 Door Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte informatie wordt door JSO, diens personeel en voor JSO werkzame personen vertrouwelijk behandeld. JSO conformeert zich aan de geldende privacywetgeving en Privacyverklaring JSO 1 maart 2024.

 

Artikel 8: Ontbinding door JSO

8.1 JSO is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Opdrachtgever eigen faillissement of (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling is verleend, dan wel indien Opdrachtgever zijn onderneming heeft gestaakt, ontbonden en/of geliquideerd. JSO zal wegens deze ontbinding geen schadevergoeding verschuldigd zijn.

8.2 In het geval van een ontbinding op grond van dit artikel is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare gefixeerde schadevergoeding aan JSO verschuldigd ter grootte van (het restant van) de verschuldigde Opdrachtsom.

 

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst en de relatie met Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen JSO en Opdrachtgever worden uitsluitend aan de ter zake bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage ter beoordeling voorgelegd.

 

B – BIJEENKOMSTEN niet onderdeel van een offerte

Artikel 10: Bijeenkomst: aanmelding en betaling

10.1 Een persoon kan zich uitsluitend aanmelden voor een Bijeenkomst van JSO door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website van JSO (www.jso.nl). Aan de inhoud van een websitetekst kunnen echter geen rechten worden ontleend.

10.2 Een persoon kan geen optie nemen op een Bijeenkomst.

10.3 Als JSO de aanmelding accepteert, wordt deze uitsluitend schriftelijk bevestigd (per post of per e-mail). Hiermee wordt de deelname van Deelnemer aan de Bijeenkomst definitief.

10.4 Indien van toepassing verstrekt JSO de Deelnemer na inschrijving het benodigde materiaal voor de bijeenkomst.

10.5 JSO brengt de Deelnamekosten achteraf in rekening door middel van een factuur.

10.6 JSO hanteert een betaaltermijn van 30 dagen. Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan JSO.

 

Artikel 11: Bijeenkomst: annulering, verhindering en wijziging

11.1 Deelnemer kan tot 14 dagen voor Aanvangsdatum een Bijeenkomst annuleren en is in dat geval € 12,50 aan administratiekosten aan JSO verschuldigd.

11.2 Indien Deelnemer 14 dagen tot 24 uur voor Aanvangsdatum deelname aan de Bijeenkomst annuleert, is Deelnemer 50% van de Deelnamekosten aan JSO verschuldigd. Bij annuleringen vanaf 24 uur voor Aanvangsdatum is Deelnemer 100% van de Deelnamekosten verschuldigd.

11.3 Indien Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele Bijeenkomst, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk één dag voor Aanvangsdatum van de Bijeenkomst wordt aangemeld bij JSO en voldoet aan de eventuele toelatingseisen. Voor deze vervanging of overboeking is Deelnemer aan JSO geen extra kosten verschuldigd.

11.4 Indien Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een deel van de Bijeenkomst heeft de Deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van één jaar na aanvangsdatum van de Bijeenkomst, in te halen in een overeenkomstige Bijeenkomst, mits deze wordt aangeboden door JSO en mits Deelnemer binnen twee weken na vaststelling van de bijeenkomstdata aangegeven heeft verhinderd te zijn. Indien Deelnemer niet aan de volledige Bijeenkomst heeft deelgenomen, vervalt het recht op ontvangst van een certificaat.

11.5 JSO heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van Deelnemer te weigeren, wanneer Deelnemer gedrag vertoont dat een duidelijk negatieve invloed heeft op het leerproces van overige Deelnemers. Uiteraard pas nadat dit met de Deelnemer zelf besproken is. JSO zal dan de door Deelnemer betaalde kosten van de niet genoten dagen binnen 14 dagen restitueren.

11.6 Bij ziekte en/of verhindering van een Bijeenkomstleider zal JSO voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging op betreffende dag niet mogelijk blijkt te zijn, zal JSO Deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. JSO zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of verhindering van een Bijeenkomstleider heeft deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Uitval van een Bijeenkomstleider is geen reden voor kosteloze annulering.

11.7 JSO heeft het recht om een Bijeenkomst in verband met onvoldoende Deelnemers te annuleren. JSO beslist uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van een Bijeenkomst over het al dan niet doorgaan hiervan. JSO behoudt zich echter het recht voor om deze beslissing uit te stellen tot één week voor aanvangsdatum Bijeenkomst. Bij annulering door JSO is Deelnemer geen Deelnamekosten verschuldigd.

11.8 JSO heeft het recht om de aanvangstijd, Aanvangsdatum of locatie van een Bijeenkomst te wijzigen.

Den Haag, 1 maart 2024

Wilt u de algemene voorwaarden printen? U vindt hier een pdf van de algemene voorwaarden maart 2024.