Klachtenregeling

Bent u klant of bezoeker van JSO en bent u ergens ontevreden over? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk a te handelen volgen we bij JSO een vaste klachtenprocedure.

Uw klacht kan gaan over handelingen of beslissingen van JSO, waarvan uzelf of uw medewerker nadeel ondervindt. U kunt ook een klacht hebben als JSO naar uw mening in gebreke is gebleven, bijvoorbeeld door een handeling of beslissing niet uit te voeren. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen.

1. Indienen klacht bij JSO

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via info@jso.nl, gericht aan Bea Houwers of telefonisch via ons algemene nummer 085 007 05 08. Mocht uw klacht niet per direct kunnen worden opgelost, dan noteren wij de klacht en zorgen we dat uw klacht bij de juiste persoon terecht komt. Uw klacht en bijbehorende gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Ten aanzien van de klacht noteren wij ten minste de volgende gegevens:

– indieningsdatum, van de klacht
– naam van de klachtverantwoordelijke en/of diens organisatie
– omschrijving van de klacht
– de datum en wijze van afhandeling van de klacht
– de gevoerde correspondentie over de klacht
– de status van de klacht (in behandeling/ afgehandeld)

2. JSO reageert binnen 5 werkdagen

Uiteraard proberen wij zo spoedig mogelijk een passende oplossing voor de klacht te vinden. We nemen dan ook binnen 5 werkdagen weer contact met u op. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze reactie, dan wordt uw klacht opnieuw in behandeling genomen door onze directeur.

3. JSO reageert na 2 weken opnieuw

Binnen 14 dagen zullen we u vervolgens opnieuw benaderen. Hopelijk hebben we uw klacht dan wel naar tevredenheid kunnen oplossen of behandelen.

4. Klacht doorspelen naar externe commissie

Vindt u dat uw klacht nog steeds niet goed is opgepakt of opgelost? Dan kunt u ervoor kiezen de klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie van CMOnet. CMOnet is het landelijk netwerk van Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit netwerk kijkt of de klacht terecht is en adviseert JSO hoe met de klacht om te gaan. De klacht kan dan worden ingediend bij de secretaris van de klachtencommissie CMOnet, per adres Postbus 194 8200 AD Lelystad en tegelijkertijd ook per e-mail: gh@cmonet.nl. Het oordeel van deze onafhankelijke derde partij is bindend voor beide partijen.

5. Beheer

De klacht wordt gedurende de periode van tenminste één jaar nadat de klacht door de onderneming is afgehandeld bewaard. Alle ingediende klachten, klachten die in behandeling zijn of afgehandelde klachten worden centraal geregistreerd.