Klachtenregeling

Bent u klant of bezoeker van JSO en bent u ergens ontevreden over? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen, volgen we bij JSO een vaste klachtenprocedure.

Uw klacht kan gaan over handelingen of beslissingen van JSO, waarvan uzelf of uw medewerker nadeel ondervindt. U kunt ook een klacht hebben als JSO naar uw mening in gebreke is gebleven, bijvoorbeeld door een handeling of beslissing niet uit te voeren. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen.

1. Indienen klacht bij JSO

Indien u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening wendt u zich in eerste instantie tot de adviseur die bij de dienstverlening betrokken is.

Indien overleg met de adviseur niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de directie. U kunt uw klacht schriftelijk indienen via klacht@jso.nl, gericht aan de directie of telefonisch via ons algemene nummer 085-007 05 08. Mocht uw klacht niet per direct kunnen worden opgelost, dan noteren wij de klacht en zorgen we dat uw klacht bij de juiste persoon terecht komt. Uw klacht en bijbehorende gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Een klacht dient te worden voorgelegd binnen drie maanden na het moment waarop kennis werd genomen of redelijkerwijs kennis genomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Dit geldt zowel voor een klacht die wordt neergelegd bij de eigen adviseur, als voor een klacht die gericht is tot de directie. Indien de behandeling van de klacht niet tot een oplossing leidt, staat deze interne procedure niet in de weg dat u zich tot de rechter kunt wenden.

Ten aanzien van de klacht noteren wij ten minste de volgende gegevens:

  • indieningsdatum, van de klacht
  • naam van de klachtverantwoordelijke en/of diens organisatie
  • omschrijving van de klacht
  • de datum en wijze van afhandeling van de klacht
  • de gevoerde correspondentie over de klacht
  • de status van de klacht (in behandeling/ afgehandeld).

2. JSO reageert binnen 5 werkdagen

Uiteraard proberen wij zo spoedig mogelijk te reageren op een klacht en indien nodig een passende oplossing voor de klacht te vinden. We nemen dan ook binnen 5 werkdagen contact met u op. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze reactie, dan wordt uw klacht opnieuw in behandeling genomen door onze directie.

3. JSO reageert na 2 weken opnieuw

Binnen 14 dagen zullen we u vervolgens opnieuw benaderen. Hopelijk hebben we uw klacht dan wel naar tevredenheid kunnen oplossen of behandelen.

4. Beheer

De klacht wordt gedurende de periode van tenminste één jaar nadat de klacht door JSO is afgehandeld bewaard. Alle ingediende klachten, klachten die in behandeling zijn of afgehandelde klachten worden centraal geregistreerd.

5. Geheimhouding en kosten

Het bestuur en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. Voor het in behandeling nemen van uw klacht worden geen kosten in rekening gebracht.

Deze klachtenregeling geldt vanaf 1 maart 2024