Privacyverklaring JSO, geldig per 1 maart 2024

JSO, gevestigd aan Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag, KvK nr. 41125249 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring waarvan de update op 1 maart 2024 op www.jso.nl is gepubliceerd.

Privacy coördinator van JSO is Bea Houwers, privacy@jso.nl of 085–007 05 08.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JSO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Factuurgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief mondeling of schriftelijk of via de websites www.jso.nl en basta.jso.nl verstrekt.

Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken

JSO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van onze diensten.
 • Als onderdeel van een adviesopdracht.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Om uw betaling af te handelen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Werving en selectie (sollicitatie).
 • Om een nieuwsbrief of uitnodiging te verzenden (alleen wanneer u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven).
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het behandelen van klachten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onderzoek JSO kan persoonsgegevens verzamelen ten behoeve van onderzoek dat wij doen als onderdeel van een adviesopdracht. Er wordt alleen informatie verzameld die strikt noodzakelijk is voor het onderzoek en gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het onderzoek. De data wordt geanonimiseerd in verslaglegging en is niet te herleiden naar individuen. JSO verplicht zich tot geheimhouding zodra we kennis nemen van / beschikking krijgen over persoonsgegevens betreffende één of meerdere deelnemers aan het onderzoek. Deze verplichting geldt zowel voor mondelinge als schriftelijke verwerking van persoonsgegevens en geldt ook na beëindiging van de (onderzoeks)opdracht. De deelnemer aan het onderzoek heeft inzagerecht van de eigen gegevens.

Website Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/opvoeders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jso.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

 

 

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens in het CRM-systeem

5 jaar na beëindiging van de dienstverlening

Persoonsgegevens via sollicitaties

4 weken tot 1 jaar

Persoonsgegevens t.b.v. mailingen

Tot wederopzegging

Delen van persoonsgegevens met derden

JSO deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor één van de voornoemde verwerkingsdoeleinden, u daar opdracht voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen worden gedeeld met door JSO ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien deze opdrachtnemers verwerker zijn in de zin van artikel 4, sub 8 AVG, zal JSO een schriftelijke verwerkersovereenkomst sluiten. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen.

Verwerkers

JSO schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in opdracht van JSO de persoonsgegevens verwerken. JSO sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JSO maakt op haar website gebruik van functionele cookies en tracking cookies van derden, namelijk YouTube (Google). Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. U kunt uw toestemming altijd intrekken via onze website. Dat doet u door te klikken op het symbool rechtsonder op de site.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die JSO gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking en het optimaliseren van de website en voor uw gebruiksgemak, waaronder begrepen het kunnen laten zien van een YouTube-filmpje. De cookies die door YouTube worden geplaatst, maken het voor YouTube (Google) mogelijk om u te tracken en van u een profiel op te bouwen. Voor meer informatie over de wijze waarop YouTube cookies plaatst en gebruikt, verwijzen we u naar de privacyverklaring van Google: Privacyverklaring

U kunt zich afmelden van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat dat deze geen cookies opslaat. Ook kunt u reeds geplaatste cookies van uw device verwijderen. Zie via de Help-functie van uw internetbrowser hoe u dat kunt doen op uw specifieke device. Voor uitleg hierover kunt u bijvoorbeeld ook terecht bij het stappenplan van de Consumentenbond.

Geautomatiseerde besluitvorming

JSO neemt nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JSO) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JSO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u in bepaalde gevallen bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@jso.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij voor zover dat noodzakelijk is identificeerbare gegevens op, zoals een afgeschermde kopie van uw identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JSO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JSO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met JSO via privacy@jso.nl.

Wijzigingen

JSO houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is op d.d. 1 maart 2024 herzien.