Privacyverklaring

JSO, gevestigd aan Noothoven van Goorstraat 11e, 2806 RA Gouda, KvK nr. 41125249 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring waarvan de update op 1 juli 2019 op www.jso.nl is gepubliceerd. Functionaris Gegevensbescherming van JSO is Wouter Kroes, w.kroes@jso.nl , 0182 547 888.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JSO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief mondeling of schriftelijk of via de websites www.jso.nl en basta.jso.nl verstrekt.
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

JSO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw betaling af te handelen.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om een nieuwsbrief of uitnodiging te verzenden (alleen wanneer u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven).
  • Als onderdeel van een adviesopdracht.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onderzoek
JSO kan persoonsgegevens verzamelen ten behoeve van onderzoek dat wij doen als onderdeel van een adviesopdracht.  Er wordt alleen informatie verzameld die strikt noodzakelijk is voor het onderzoek en gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het onderzoek. De data wordt geanonimiseerd in verslaglegging en is niet te herleiden naar individuen. JSO verplicht zich tot geheimhouding zodra we kennis nemen van / beschikking krijgen over persoonsgegevens betreffende één of meerdere deelnemers aan het onderzoek. Deze verplichting geldt zowel voor mondelinge als schriftelijke verwerking van persoonsgegevens en geldt ook na beëindiging van de (onderzoeks)opdracht. De deelnemer aan het onderzoek heeft inzagerecht van de eigen gegevens.

Website
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jso.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens in het CRM-systeem 5 jaar Deze gegevens bewaart JSO om inzicht te hebben in de aard en omvang van onze klantrelatie met het oog op toekomstige contactmomenten.
Persoonsgegevens via sollicitaties 4 weken tot 1 jaar Sollicitatiebrieven en CV’s worden vier weken na sluitingsdatum van de vacature verwijderd. Indien de sollicitant schriftelijk toestemming heeft gegeven wordt de informatie maximaal één jaar bewaard, zodat JSO deze persoon voor wervingsdoeleinden kan benaderen.
Persoonsgegevens t.b.v. mailingen Tot wederopzegging Deze gegevens worden actief door personen verstrekt met instemming van de AVG-verklaring. Abonnees kunnen op elk moment zelfstandig hun abonnement opzeggen waarna de gegevens worden verwijderd.
Persoonsgegevens t.b.v. een adviesopdracht Niet langer dan voor de opdracht noodzakelijk. Deze gegevens verzamelt JSO met instemming van de opdrachtgever om een adviesopdracht uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld ten behoeve van onderzoek.
Delen van persoonsgegevens met derden

JSO deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij u daar opdracht voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JSO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

JSO neemt nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JSO) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JSO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jso.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JSO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JSO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jso.nl.