De gemeente Katwijk wil de samenwerking met en tussen de vijf wijkraden beter benutten door de wijkraden door te ontwikkelen. In een door JSO georganiseerd en begeleid participatief ontwikkeltraject gingen ambtenaren en wijkraadsleden in gesprek over een nieuwe werkwijze.  

“De Katwijkse wijkraden zijn in verbinding, werken transparant en hebben slagkracht!”, vertelde de gemeente Katwijk aan JSO. De meeste Katwijkse wijkraden zijn al meer dan 15 jaar actief. De gemeente wil de samenwerking beter benutten door de wijkraden door te ontwikkelen. In een door JSO georganiseerd en begeleid participatief ontwikkeltraject gingen ambtenaren en wijkraadsleden in gesprek over een nieuwe werkwijze.  

Vraag van de gemeente Katwijk 

De gemeente Katwijk wil de waarde en kennis van de wijkraad beter benutten. Dat vraagt om een versterking en professionalisering van de samenwerking met de wijkraden. Daarom vraagt de gemeente JSO om de huidige werkwijze van de Katwijkse wijkraden te evalueren. Kan JSO op basis hiervan een nieuwe, gezamenlijk ontwikkelde werkwijze voor de Katwijkse wijkraden opstellen?  

Werkwijze: participatief actieonderzoek

We gaan aan de slag met participatief actieonderzoek. Hierbij  staan de mensen om wie het gaat, centraal. Daarom organiseerden we een grote kick-off voor betrokkenen, waar onder andere Movisie sprak over de rollen van dorps- en wijkraden. Ook hielden we gesprekken met stakeholders, zodat we startten vanuit gezamenlijkheid.  

Na de verkenningsfase gebruikten we evaluatiesessies met wijkraden in spelvorm om belangrijke thema’s voor de werkwijze te identificeren. JSO werkte achter de schermen aan het uitwerken van de werkwijze. Vervolgens organiseerden we een inspiratiecarrousel om deze thema’s verder te bespreken. 

Het resultaat

Het resultaat is een nieuwe, gezamenlijk ontwikkelde werkwijze voor de Katwijkse wijkraden. Ook minder gehoorde stemmen zijn hierin meegenomen. In de werkwijze hebben wij zes concrete thema’s uitgewerkt:  

  1. Doel, taken en eigenaarschap; 
  1. Wijkraad als spiegel van de wijk; 
  1. Samenwerking met gemeente; 
  1. Samenwerking met organisaties in de wijk; 
  1. Kwaliteit en functioneren; en 
  1. Impact zichtbaar maken. 

De nieuwe werkwijze heeft de wijkraden en de gemeente aan het denken gezet over de toekomst en verwachtingen van de wijkraden. Dat is nog niet op alle vlakken helder, maar dat laat ook zien dat doorontwikkeling van participatievormen een continu proces is met inbreng van alle betrokkenen. 

 

‘Dit ontwikkeltraject was uniek, inspirerend en bovenal participatief. Het succes van participatie valt of staat met een kader dat de gemeente meegeeft. Met een gedocumenteerde werkwijze wordt de samenwerking tussen gemeente en wijkraden verankerd.’ – Charlotte Hanzon, adviseur JSO.

Opdrachtgever Gemeente Katwijk

Contact Charlotte Hanzon Nita van Veluw