De gemeente Leidschendam-Voorburg wil graag een sterk netwerk opzetten voor samenhangende ouderenzorg. We maakten samen met partners in zorg en welzijn én ouderen een plan van aanpak.

Vraag van de opdrachtgever 

Hoe kunnen wij een sterk netwerk samenhangende Ouderenzorg opzetten voor de realisatie van een dekkende voorzieningenstructuur voor thuiswonende ouderen? De voorzieningen moeten de ouderen in staat stellen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Zorg dat er verbinding wordt gelegd tussen de netwerkpartners en dat zij een gezamenlijke visie, doel en plan ontwikkelen.

Aanpak

Met procesbegeleiding van JSO zijn allerlei partners in zorg en welzijn die betrokken zijn bij ouderen, gekomen tot een  gezamenlijk plan van aanpak voor de wijken in Leidschendam-Voorburg. We zijn gestart met een gezamenlijke interactieve netwerkbijeenkomst om een stip op de horizon vast te stellen en welke obstakels overwonnen moesten worden om te komen tot een dekkend aanbod van voorzieningen voor thuiswonende ouderen die aansluiten bij hun behoeften. Met behulp van een quickscan en omgevingsanalyse van bestaande cijfers en enquêtes is vervolgens in kaart gebracht wat het beeld per wijk is. Hoeveel ouderen en mantelzorgers zijn er in de wijk? En in hoeverre kunnen zij meedoen? Wat is het fysieke zorg- en welzijnsaanbod? Waar zijn nog lacunes? Ook is een overzicht gemaakt van actieve partijen in de gemeente die zich inzetten voor ouderen in de wijken.

In de volgende twee netwerkbijeenkomsten en met input van focusgroepen van ouderen een mantelzorgers is gewerkt aan het plan van aanpak. Hierin hebben vier thema’s prioriteit gekregen en zijn drie doelen vastgesteld:

  • Zorgen voor een dekkend aanbod van algemene voorzieningen voor thuiswonende ouderen dat inspeelt op hun behoeften;
  • Bereiken van ouderen die verminderd zelfredzaam zijn, zodat zij gebruik maken van dit aanbod;
  • Met het aanbod ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk regie over het eigen leven te houden.

Resultaten

Door de bijeenkomsten is het netwerk goed zichtbaar geworden en vinden de partijen elkaar sneller. Er is meer inzicht in het bestaande aanbod in de gemeente, er zijn inhoudelijke thema’s geselecteerd en er is er met een intentieverklaring van de betrokken partners draagvlak gecreëerd om hiermee verder aan de slag te gaan in de gemeente. Gezamenlijk is er een plan van aanpak neergezet met een jaarplan, waarin de ambities zijn vertaald naar concrete acties. De actieve bijdrage van de doelgroep zelf was een belangrijk onderdeel hiervan. Hierin is het lokaal netwerk ouderen Leidschendam-Voorburg geslaagd.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg

Contact Charlotte Hanzon