BASTA! is een preventieve werkwijze die zich richt op de begeleiding van kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege het plegen van kleine delicten in aanraking zijn gekomen met de politie. De aanpak is integraal, wat betekent dat iedereen om het kind heen wordt betrokken: ouders/ verzorgers, school en de buurt.

Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn als jonge kinderen kleine strafbare feiten plegen of risicovol gedrag vertonen. Thuis, op school, in de straat of op de sportvereniging. De hele omgeving kan meehelpen om te voorkomen dat het met deze kinderen van kwaad tot erger wordt.

De methodiek

BASTA! is een door het NJi erkende methodiek die wordt uitgevoerd door jeugdprofessionals. De methodiek richt zich op kinderen jonger dan 12 jaar (12-minners) die vanwege het plegen van delicten en/of signaalgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie of een andere verwijzende instantie. BASTA! heeft tot doel te voorkomen dat 12-minners delicten plegen en /of de recidive onder deze kinderen terug te dringen.

Integrale aanpak

Om delictgedrag te voorkomen of te bestrijden richt  BASTA! zich niet alleen op het kind, maar ook op risicovolle en beschermende omstandigheden om het kind heen. Dit zijn ouders of verzorgers, school en de woonomgeving (zoals sport, buurtwerk, leeftijdgenoten, politie). Het unieke kenmerk van BASTA! is de integrale aanpak: iedereen wordt betrokken om erger te voorkomen

Digitale tool

BASTA! wordt uitgevoerd door professionals met behulp van een digitale tool. De tool heeft beschikking over een breed aanbod instrumenten, die in de verschillende leefgebieden van het kind worden ingezet. Met behulp van de EARL-taxatie wordt eerst de omvang van het risico in kaart gebracht. Na de taxatie wordt een individuele aanpak voorgesteld met de meest passende instrumenten voor de specifieke casus.

Training

Jeugdprofessionals die met BASTA! gaan werken volgen een driedaagse trainingsprogramma. Na afronding van dit programma kan BASTA! in de praktijk worden uitgevoerd. Deelnemers krijgen een persoonlijke inlog waarmee ze op elk moment gebruik kunnen maken van de tool. Om te toetsen of de methodiek wordt uitgevoerd zoals bedoeld worden vier coachingsbijeenkomsten georganiseerd.

BASTA! is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (SKJ) en is door het Nederlands Jeugdinstituut erkend als goed onderbouwd.

Neem voor meer informatie over de tool en trainingsmogelijkheden contact op met Nita van Veluw. Bekijk ook het filmpje. Foto: © Eugen / Nationale Beeldbank. De kinderen op de foto zijn op geen enkele wijze betrokken bij dit onderwerp.

Deel dit artikel