De nieuwe inburgeringswet: is jouw gemeente voorbereid?

Per januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in met als doel: iedereen doet mee! Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe wet is een combinatie van taalles en meedoen aan de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, een opleiding of via een (betaalde) baan. Zo leert de nieuwkomer het Nederlands sneller en beter en kan hij of zij vanaf het begin meedoen. Gemeenten krijgen hierin de regie. Die ligt dus niet meer bij de inburgeraar zelf. Hoe geef je dit als gemeente of maatschappelijke organisatie in de praktijk vorm? JSO kan je hierbij helpen!

Een ander belangrijk uitgangspunt binnen de nieuwe wet is dat iedereen een traject op maat krijgt. Het inburgeringstraject moet dus goed aansluiten op de behoefte van nieuwkomers, zodat zij ook echt op een volwaardige manier kunnen meedoen. En dit is nou net waar wij als JSO goed in zijn: waarde- en wijkgericht werken. We werken altijd samen met de mensen waar het over gaat.

We brengen in beeld wat belangrijk is voor de doelgroep zelf door het maken van persona’s of kleinschalige klantreizen. Persona’s kun je vergelijken met cliëntprofielen waarin behoeften en kenmerken van de doelgroep beschreven worden. Via klantreizen kunnen we achterhalen waar cliënten tegen aan lopen en wat wel en niet goed gaat bij het aanvragen en krijgen van ondersteuning en hulp.

Dit doen we allemaal sámen met de doelgroep. Bijvoorbeeld met interviews en werksessies. Deze participatieve methode zorgt ervoor dat je het aanbod en beleid toereikend kunt maken voor de verschillende groepen nieuwkomers in jouw gemeente. Ook zet je de doelgroep zelf in hun kracht door hun ervaring en kennis te benutten, een win-win situatie dus!

We kunnen ook optreden als procesbegeleider waarbij we je helpen bij het (her)inrichten van de inburgeringstrajecten/processen, sámen met de doelgroep. Ook kunnen wij samenwerkingspartners die actief zijn in de wijk goed in beeld brengen en mobiliseren om zo integraal samenwerken te bevorderen. Een must om goed maatwerk te kunnen leveren.

Interesse? Bel of mail ons voor een verkenningsgesprek.

Bronnen: ministerie SZW, VNG, KIS, Pharos

De nieuwe inburgeringswet in het kort. Wat verandert er?

– De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering en is verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan.

– Iedereen krijgt een  inburgering op maat. De gemeente moet voor elke inburgeraar een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen.

– Gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering wel altijd zelf.

– Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland.

– Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Kijk ook op de site van het ministerie